Dokumenty

Skierowanie

Sposób i tryb kierowania osób do publicznego zakładu opiekuńczo leczniczego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społeczne.Decyzję o przyjęciu do zakładu wydaje dyrektor zakładu po zasięgnięciu opinii lekarza. Natomiast Śląski Odział Wojewódzki NFZ potwierdza tą decyzję w oparciu o przedłożoną dokumentację.Do placówki przyjmowane są osoby, wymagające leczenia i dalszej rehabilitacji w warunkach zakładu opiekuńczo – leczniczego, którym takich warunków nie zapewnia rodzina.Podstawą skierowania pacjenta do zakładu jest:· wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub· wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych wraz z oceną wg zmodyfikowanej skali Bartel.Skierowanie do ZOL powinno zawierać:
 · wniosek lekarza POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego stwierdzający, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki lekarskiej, pielęgnacji i rehabilitacji,
 · wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną lub społeczną) zakładu opieki zdrowotnej, w którym przebywa osoba ubiegająca się o skierowanie do ZOL wraz z oceną wg zmodyfikowanej (10-punktowej) skali Bartel,
 · zgoda osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego na umieszczenie w ZOL,
 · dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL, albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie,
 · zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w ZOL.

Jeżeli osoba skierowana do zakładu z powodu braku miejsca nie może być przyjęta, zostaje ona umieszczona na liście oczekujących w księdze przyjęć do ZOL. 
· przewlekłymi schorzeniami wymagającymi całodobowej pielęgnacji, leczenia lub rehabilitacji, lecz bez wskazań do leczenia szpitalnego:
· internistyczno-geriatrycznymi, zespołami psychoorganicznymi, otępieniem starczym, chorobą Alzheimera, depresją egzogenną, zespołami chirurgiczno-ortopedycznymi reumatologicznymi. 
 Medycznym kryterium umieszczenia pacjentów na liście oczekujących do przyjęcia do ZOL jest kobieta w wieku od 18 roku życia z:
 · przewlekłymi schorzeniami wymagającymi całodobowej pielęgnacji, leczenia lub rehabilitacji, lecz bez wskazań do leczenia szpitalnego:
· internistyczno-geriatrycznymi, zespołami psychoorganicznymi, otępieniem starczym, chorobą Alzheimera, depresją egzogenną, zespołami chirurgiczno-ortopedycznymi reumatologicznymi. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz